ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.
  • Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στον φορέα.
  • Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του ΟΡ.ΦΕ.Ο. για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρω.
  • Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του ΟΡ.ΦΕ.Ο. λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και τις εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτό.
  • Στις εργασίες τις οποίες συμμετέχω εθελοντικά, ο ΟΡ.ΦΕ.Ο. θα μπορεί να αναγράφει το όνομα μου εφόσον το επιθυμώ και μετά από δήλωσή μου.
  • Το υλικό που ο ΟΡ.ΦΕ.Ο. μου παρέχει για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον ΟΡ.ΦΕ.Ο. και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών.
  • Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέψω στον ΟΡ.ΦΕ.Ο. το υλικό που μου έχει διατεθεί για τον λόγο αυτό.
  • Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί απ’ τον Φορέα και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.
  • Ο ΟΡ.ΦΕ.Ο. έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητες μου ή να αφαιρέσει τμήμα των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω

Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του ΟΡ.ΦΕ.Ο.